Waterschap Scheldestromen is begonnen met het in kaart brengen van de visstand in verschillende wateren in Zeeland. Vanavond werd er bemonsterd op het Kanaal door Walcheren.