Waterschap heeft nog steeds last van de droogte en neemt maatregelen

Het Zeeuwse waterschap merkt nog altijd de gevolgen van de extreme droogte van afgelopen zomer. Daarom neemt het Waterschap Scheldestromen nu maatregelen om schade door droogte in de toekomst te voorkomen.

Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte (foto: Piet Grim 's-Heerenhoek)

De effecten van de droogte vormen ook een risico voor deze zomer. De kans bestaat volgens het waterschap dat de watervoorraden deze winter niet voldoende worden aangevuld waardoor die komend voorjaar niet op peil zijn.

Effecten van droogte

Het waterschap heeft een actieplan opgesteld en gaat onderzoeken wat mogelijke maatregelen op korte en lange termijn zijn en maakt hiervoor eenmalig 100.000 euro vrij. Het waterschap wil onder meer onderzoek doen naar ander peilbeheer, waarbij water langer wordt vastgehouden, het inzetten van gezuiverd rioolwater en proceswater van bedrijven en naar de effecten van droogte op de bodem.

Terugblikkend op de droogte van afgelopen zomer concludeert het waterschap dat het weliswaar netjes heeft gehandeld naar het operationele draaiboek extreme droogte, maar dat dit niet voldoende is om in de toekomst schade door extreme droogte te voorkomen.

'In de toekomst steeds vaker'

Het waterschap gaat nu op zoek naar structurele oplossingen om schade door droogte te beperken. "Zeker vanwege de verwachting dat droogte in de toekomst steeds vaker zal voorkomen", aldus het waterschap. Niet alleen zichtbare voorraden als het waterpeil in de sloten, maar juist uitputting van de zoetwatervoorraden en verzilting in de ondergrond vormen volgens het waterschap 'reële risico's'.

Droog stuk akker met scheuren in de grond in Goes (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

In het verleden was het waterbeheer vooral gericht op het afvoeren van overtollig water en voorkomen van wateroverlast. De gevolgen van klimaatverandering laten zien dat niet alleen een wateroverschot, maar juist ook een watertekort kan leiden tot overlast. Dat vraagt volgens het waterschap om een meer beleidsmatige aanpak waarbij ook langetermijneffecten een prominentere plek krijgen in de bedrijfsvoering.

Extreme en lang aanhoudende droogte

Afgelopen zomer werden de gevolgen van klimaatverandering duidelijk door extreme en lang aanhoudende droogte. Het neerslagtekort liep op naar 300 tot 400 millimeter in Zeeland, terwijl dat in een gemiddeld jaar niet hoger wordt dan 100 millimeter.

Het waterschap nam diverse maatregelen zoals het inlaten van gezuiverd rioolwater om het water in de sloten op peil te houden. Gebieden die gevoelig zijn voor droogte of met veen in de ondergrond worden nu nog steeds op zomerpeil gehouden, ook al verhoogt dat de kans op wateroverlast tijdens extreme regenval.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zeeland waterschap droogte
Deel dit artikel:

Reageren