Veiligheidsgevoel van Zeeuwen onderzocht

MIDDELBURG - Presentatie De resultaten van de Veiligheidsmonitor Zeeland zijn donderdagavond gepresenteerd in Middelburg. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstelling Scoop in opdracht van de provincie Zeeland.
Grote steden Uit de monitor blijkt dat jongvolwassen en hogeropgeleiden in de vier Zeeuwse steden de sterkste gevoelens van onveiligheid hebben. Vlissingen is volgens de gegevens uit de Veiligheidsmonitor de meeste sociaal onveilige plaats van Zeeland.
Samenvatting van Veiligheidsmonitor 2009 Bron: Provincie Zeeland
Het gevoel van onveiligheid was in het Zeeland van 2009 duidelijk wat minder dan gemiddeld in Nederland. Dat wil zeggen dat de Zeeuwse respondenten zich naar verhouding iets veiliger voelen dan de gemiddelde Nederlander. Dit heeft zowel betrekking op het algemene veiligheidsgevoel als op het veiligheidsgevoel met betrekking tot de eigen buurt. Ten opzichte van 2008 vond er in Zeeland wel een stijging plaats van de onveiligheidsgevoelens. Deze manifesteren zich vooral in de vier grote steden (met name Vlissingen) en onder vrouwen, jongvolwassenen en hoogopgeleiden. In de jongere leeftijdscategorieen zijn meer respondenten die zich onveilig voelen dan in de oudere leeftijdscategorieen. Het zijn vooral de plekken waar groepen jongeren rondhangen die als onveilig worden beschouwd, wat vooral in Vlissingen en in mindere mate in Terneuzen het geval is.
Steden Het lagere gevoel van onveiligheid in Zeeland ten opzichte van Nederland correspondeert sterk met de cijfers wat betreft het feitelijk slachtofferschap. Ook deze liggen in Zeeland op een wat lager niveau dan gemiddeld in Nederland. Wel was er het afgelopen jaar ook in Zeeland sprake van een stijging. De cijfers wijzen verder uit dat de categorieën die de sterkste gevoelens van onveiligheid hebben (inwoners van de vier grote steden (Z4), jongvolwassenen en hoogopgeleiden) in 2009 ook feitelijk relatief het vaakst zijn geconfronteerd met slachtofferschap. De inwoners van de vier Zeeuwse steden (ook hier vooral Vlissingen) ervaarden het afgelopen jaar daarnaast het vaakst verschillende vormen van overlast. Deze overlast manifesteert zich in Zeeland vooral in ‘te hard rijden’ en ‘hondenpoep’. Alle ervaren vormen van overlast liggen in Zeeland op een wat lager niveau dan in Nederland. Ten opzichte van 2008 was er in Zeeland op een aantal terreinen – fysieke verloedering, verkeersoverlast en overige overlast – wel sprake van een lichte toename van de problemen.
Delicten Van de drie onderscheiden soorten delicten (geweld, vermogensdelicten, vandalisme) zijn Zeeuwen het vaakst slachtoffer van vandalisme, het minst van geweldsdelicten. Ook binnen de Zeeuwse gemeenten (uitgezonderd Reimerswaal) was steeds sprake van deze rangorde. Als we kijken naar de totaalscore in slachtofferschap scoort Vlissingen duidelijk het hoogste (36%), gevolgd door Middelburg (28%) en Schouwen-Duiveland (25%). Deze volgorde van gemeenten geldt voor alle soorten delicten. De overlast op Schouwen-Duiveland is wellicht recreatie-gerelateerd. Het grootste deel van de ondervonden delicten in Zeeland vond plaats in de eigen woonbuurt. In vergelijking met Nederland ervaren Zeeuwen vaker een delict thuis en op het werk. Naar verhouding ervaren zij minder vaak een delict op straat, in winkels of warenhuizen of in café’s, bars of disco’s.
Woonomgeving Als we de waardering voor drie aspecten van het wonen– woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid – met behulp van rapportcijfers op een rijtje zetten blijkt dat op alle drie onderdelen Zeeland het iets beter doet dan geheel Nederland. Verder blijkt dat de waardering voor de woonomgeving steeds het beste naar voren komt en de veiligheid, waarvan de gemiddelde waardering het afgelopen jaar iets verminderde, het slechtste. Deze rangorde is in alle Zeeuwse gemeenten waarneembaar. Opvallend daarbij is ook dat de gemeenten Veere en Vlissingen op alle drie onderdelen steeds als beste en slechtste naar voren komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de Zeeuwen een naar verhouding lagere waardering hebben voor de fysieke voorzieningen en een hogere waardering voor de sociale woonomgeving. De waardering voor de fysieke voorzieningen is het laagst in Sluis, Vlissingen en Schouwen-Duiveland en het hoogst in Kapelle, Goes en Borsele. De waardering voor de sociale woonomgeving is het laagst in Vlissingen en het hoogst in Veere.
Vlissingen Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de cijfers van deze veiligheidsmonitor 2009 de zeer slechte positie van de gemeente Vlissingen op het gebied van de (beleefde) sociale veiligheid ten opzichte van de andere Zeeuwse gemeenten duidelijk heeft gemaakt. Een van de mogelijke oorzaken hiervan zou kunnen zijn de de oververtegenwoordiging van minima in de gemeente Vlissingen (zie: Tweede Zeeuwse Armoedemonitor 2009, Scoop). Een concentratie en oververtegenwoordiging van zeer lage inkomensgroepen kan een belangrijke indicatie kan zijn voor onderliggende sociale problemen, waaronder sociale veiligheid. Aanvullend moet hier met nadruk worden vermeld dat gevoelens van sociale onveiligheid samenhangen met de directe fysieke vorm van vandalisme, zakkenrollerij, etc. Fysiek minder zichtbare overtredingen en misdrijven, bijvoorbeeld (computer)fraude of oplichting, kunnen eveneens van grote invloed zijn op de veiligheidsbeleving van burgers. Dit viel echter buiten het bereik van dit onderzoek.