Geen meerderheid voor motie van afkeuring tegen staatssecretaris Barbara Visser

Geen meerderheid voor motie van afkeuring tegen staatssecretaris Barbara Visser
Geen meerderheid voor motie van afkeuring tegen staatssecretaris Barbara Visser © ANP
Staatssecretaris Barbara Visser door het stof: 'Het spijt me'
Volgens Van der Staaij past bij de handelswijze van Visser een passend signaal. Zij heeft het vertrouwen in de regio ernstig geschaad door Zeeland en de Tweede Kamer niet te kennen in haar zoektocht naar een andere locatie dan Vlissingen voor een nieuwe marinierskazerne. Die zoektocht begon in mei 2019, maar pas vorige week vrijdag maakt het kabinet het besluit bekend de verhuizing naar Vlissingen af te blazen. Zowel 50PLUS als DENK hadden een motie van wantrouwen in de achterzak. Maar die moties werden niet ingediend.

Flinke deuk

De motie van afkeuring tegen de staatssecretaris werd uiteindelijk met 76 tegen 63 stemmen verworpen. Alleen de oppositiepartijen stemden voor. De coalitiepartijen VVD, CDA, CU, D66 stemden tegen de motie. Een motie van afkeuring geldt als een minder zwaar middel dan een motie van wantrouwen, maar toch betekent de stemming van de Kamer een flinke deuk voor Visser en het kabinet.
Eerdere moties van afkeuring leidden soms tot het aftreden van bewindslieden of zelfs het hele kabinet. Visser trekt die conclusie echter niet, zegt ze. Ze blijft zitten en vat het Kamerdebat en de afloop ervan op als "een stevig signaal waarmee ik aan de slag ga".
Andere ingediende moties waren vooral moties ten gunste van Zeeland en drongen aan op een 'ruimhartige' compensatie. De PvdA drong er met een motie op aan dat er pas een besluit genomen wordt over het afblazen van de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen als er overeenstemming is over de compensatie. Over deze andere moties wordt pas na het reces, in de week van 2 maart, gestemd.
Excuses van staatssecretaris Visser
Visser maakte aan het begin van de middag allereerst excuses voor de manier waarop het besluit om de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen af te blazen, tot stand is gekomen. Ze richtte daarbij expliciet het woord tot alle aanwezige Zeeuwen in de Tweede Kamer. Zo'n 130 bestuurders en inwoners wonen het debat bij. Visser gaf toe geworsteld te hebben met de verhuizing van de marinierskazerne. En dat de twijfels over de verhuizing naar Vlissingen af te blazen vooral door de bezwaren van de mariniers ingegeven waren. "Mijn twijfel ontstond bij de grote uitstroom bij het Korps mariniers."
"Maar," gaf ze toe, "daar had ik Zeeland en de Kamer bij moeten betrekken. Dat heb ik niet gedaan en had ik wel moeten doen. Excuses daarvoor. Ik heb me te veel gericht op de inhoud. Daar moet ik lessen uit trekken."
Daarnaast speelde bij haar twijfel volgens haar de balans tussen werk en privé mee van de mariniers - "We moeten ervoor zorgen dat de mensen niet binnen (in de kazerne, red.) moeten slapen" - de veranderende arbeidsmarkt en de andere eisen die tegenwoordig aan de mariniers gesteld worden. "De nadruk op hun werk komt steeds meer te liggen op de verdediging van het land en het NAVO-bondgenootschap."
Staatssecretaris Visser over locatieonderzoek
Visser gaf toe dat ze moet investeren in het herstellen van het vertrouwen met Zeeland. "Ik realiseer me dat de Zeeuwen geen vertrouwen meer hebben in mij en het kabinet. Dat trek ik me aan."

'Besluit pas rond jaarwisseling genomen'

Volgens haar is het besluit om de verhuizing af te blazen pas rond de jaarwisseling gevallen en niet eerder, zoals sommige Kamerleden hebben gezegd vanochtend. Wel gaf ze toe dat het onderzoek naar alternatieve locaties eerder zijn gestart, in mei 2019. Maar ze vreesde onrust als ze met haar twijfel naar buiten kwam en wilde daarvoor eerst feiten verzamelen.
Volgens Van der Staaij lijkt handelswijze Visser op een toneelspel
Met name Kees van der Staaij (SGP) drong aan op duidelijkheid over de stand van zaken met de vraag: "Wat is voorlopig en wat is definitief? Volgens Visser gaat het om twee voorgenomen besluiten; over de locatie van een nieuwe marinierskazerne en over de compensatie voor Zeeland. "Besluiten daarover moet je op dezelfde dag nemen. Daarom zijn het voorgenomen besluiten. Over de compensatie moeten we eerst in gesprek met Zeeland. Het moet voor beide partijen, het kabinet en Zeeland, een aanvaardbaar pakket zijn."
Op de kosten van de compensatie en wat er gecompenseerd wordt en wat er bovenop komt, wilde ze niet vooruitlopen. Dat is volgens haar een kabinetsverantwoordelijkheid en juist daarvoor is er voor gekozen een adviseur, eerder gezant genoemd, aan te wijzen. Maar het moet volgens haar in ieder geval zorgen voor een economische structuurversterking en versterking van vestigingsklimaat van Zeeland.
Wel wilde Visser kwijt, op vragen van Van der Staaiij, dat het bij compensatie echt gaat om nieuwe afspraken. De Regiodeal, waarin het kabinet 35 miljoen euro uittrekt voor de Zeeuwse economie, maakt daar volgens haar geen deel van uit.

Vertrouwensvraag

De vertrouwensvraag kwam van de oppositie. Met name een belangrijke vraag voor de toekomst, volgens Henk Krol (50PLUS). "Wat denkt u dat andere provincies denken als u op bezoek bent?", vroeg Selçuk Öztürk (DENK) zich af. Volgens Visser had ze dat echter al eerder duidelijk gemaakt in haar excuses; dat dit een harde leerschool voor haar is geweest en dat het uiteindelijk aan de Tweede Kamer is om dat vertrouwen uit te spreken.

Lees ook: