Hulst blijft zich verzetten tegen ontpoldering Hedwigepolder

De gemeente Hulst blijft vechten om de ontpoldering van de Hedwigepolder voorlopig tegen te houden. Dat blijkt uit een brief van de gemeente aan minister Harbers (Infrastructuur & Rijkswaterstaat). De gemeente blijft erbij dat ontpolderen vanwege de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde in strijd is met de Waterwet.
Demonstratie Hedwigepolder
Tegenstanders van ontpoldering tijdens een demonstratie in mei dit jaar © Omroep Zeeland
Hulst hoopt hiermee de minister te dwingen om het handhavingsverzoek, om voorlopig niet te ontpolderen, toch uit te voeren. De gemeente diende het verzoek begin mei in om te voorkomen dat er PFAS-vervuild water de polder instroomt, voordat bekend is wat de gevolgen kunnen zijn.
De gemeente wil zwart-op-wit hebben staan dat het laten onderlopen van de Hedwigepolder geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Daarom wordt er wat Hulst betreft gewacht tot de onderzoeken naar de effecten van PFAS op de volksgezondheid zijn afgerond.

Vraag naar duidelijkheid

In een reactie op het handhavingsverzoek schreef minister Harbers vorige maand dat hij de zorgen van de Zeeuwen serieus neemt. Maar volgens de gemeente gaat hij niet in op de vraag of hij voorlopig ontpoldering gaat tegenhouden. Die vraag moet de minister eerst beantwoorden voordat Hulst verdere stappen kan ondernemen.
Pas als de minister een duidelijk besluit heeft genomen over het handhavingsverzoek, kan de gemeente officieel bezwaar maken en naar de rechter stappen om de ontpoldering (tijdelijk) stil te laten leggen. De gemeente heeft minister Harbers daarom gevraagd om binnen nu en twee weken een definitief besluit te nemen. Mocht hij blijven bij zijn huidige antwoord dat ontpoldering door kan gaan, dan blijft de gemeente Hulst zich daartegen verzetten.
In de Waterwet staat dat iedereen 'die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door de handelingen of het nalaten daarvan de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam kan worden verontreinigd of aangetast is', verplicht is er alles aan moet doen om verontreiniging of aantasting te voorkomen. (artikel 6.8)
Minister Harbers geeft in zijn brief van 21 juli aan de gemeente Hulst toe dat er wel PFOS in het water gemeten wordt. Dat betekent, zegt Hulst, dat dat er van ontpoldering geen sprake kan zijn, omdat daarmee toch verontreiniging in het gebied ontstaat. Daarmee wordt volgens de gemeente in strijd gehandeld met de Waterwet.
Minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof), eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke ontpoldering, was maandag nog heel duidelijk tijdens haar bezoek aan het gebied: de ontpoldering gaat door. Eind volgende maand zal de dijk worden doorgestoken en zal er water de Hedwigepolder in stromen. Daarmee gaat ze in tegen de wens van de Tweede Kamer, die voor de zomer tot twee keer toe met ruime meerderheid een motie aannam om ontpoldering uit te stellen totdat vaststaat dat ontpolderen geen negatieve effecten heeft voor de leefomgeving.