Dit zijn de vier scenario's voor Zeeland nu de zeespiegel verder stijgt

De stijging van de zeespiegel gaat grote gevolgen hebben voor Zeeland. De zeespiegel stijgt de komende 75 jaar met 0,5 tot 1,2 meter, in het ergste geval zelfs met 2,5 meter. En daarna stijgt de zeespiegel nog verder door. Aangenomen wordt dat in 2200 een zeespiegelstijging van 5 meter is bereikt.
De dijk bij Hansweert
De dijk bij Hansweert © Ria Overbeeke
Dit zijn de vier scenario's die het nationale Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het onderzoeksproject van overheid, kennisinstituten en bedrijven, opvoeren. De komende jaren moeten er keuzes gemaakt worden voor een van deze scenario's of een combinatie ervan.

Scenario 1: Huidige zeeweringen versterken

Kaart scenario 1 zeespiegelstijging
Scenario 1 zeespiegelstijging © Omroep Zeeland
 • Steeds nieuwe dijkverhogingen zijn nodig. Dijken worden steeds hoger en steeds breder. Bij 2 meter zeespiegelstijging moeten de dijken 0,5 tot 2 meter hoger zijn en 5 tot 40 meter breder.
 • Er is een nieuwe stormvloedkering nodig, die al bij 1 meter zeespiegelstijging tientallen keren per jaar dicht gaat. Dat is nu eens in de 2 jaar. De natuur in de Oosterschelde gaat dan achteruit.
 • Buitendijkse gebieden zullen vaak overstromen.
 • Verzilting zal toenemen langs de kust. Dat heeft gevolgen voor de landbouw.
 • De kosten liggen in Zeeland bij 1 meter zeespiegelstijging op meer dan 9 miljard euro. Bij 2 meter op 20 miljard euro.

Extreme scenario's

Tot 3 meter zeespiegelstijging is het verhogen van de huidige zeeweringen technisch mogelijk. Omdat een zeespiegelstijging van 2,5 in 2100 en 17,5 meter in 2300 niet is uitgesloten en de kosten van het versterken van zeeweringen extreem hoog worden, onderzoekt het Kennisprogramma Zeespiegelstijging ook alternatieve scenario's.

Scenario 2: Hele kust afdammen

Kaart scenario 2 zeespiegelstijging
Scenario 2 zeespiegelstijging © Omroep Zeeland
 • De kustlijn wordt versterkt.
 • De Oosterschelde en de Westerschelde worden afgedamd.
 • Rivierwater van de Rijn en Maas wordt bij extreme pieken opgevangen in de de Grevelingen en de Oosterschelde, als uitbreiding op het Volkerak Zoommeer.
 • De unieke getijdennatuur verdwijnt in de Oosterschelde en Westerschelde en daarmee de zeehonden, kustvogels en plantensoorten als zeekraal en lamsoor.

Scenario 3: Afsluitdijk voor de hele Nederlandse kust

Scenario 3 zeespiegelstijging
Scenario 3 zeespiegelstijging © Omroep Zeeland
 • Met een dijk tussen Cadzand en Den Helder of tussen Westkapelle en Den Helder ontstaat een kustmeer voor de Nederlandse kust, gevuld met rivierwater. Het is brak door ondergrondse kwel.
 • De nieuwe kustlijn ligt 5 tot 20 km uit de bestaande kust. Kustplaatsen liggen dus niet meer aan zee.
 • De verzilting van polders wordt hiermee verminderd.
 • De Grevelingen wordt zoet, de Oosterschelde brak.
 • Er zijn nieuwe sluizen nodig om de zeehavens bereikbaar te houden.
 • De zeldzame getijdennatuur met zeehonden, vogels en bijzondere planten verdwijnt.

Scenario 4: Meegroeien met de zee

Kaart scenario 4 zeespiegelstijging
Scenario 4 zeespiegelstijging © Omroep Zeeland
 • De zeeweringen worden niet voortdurend opgehoogd, maar waterbestendig gemaakt.
 • Stroken land groeien langzaam mee omhoog, zoals buitendijkse gebieden langzaam opslibben en inmiddels meters hoger liggen dan de achterliggende polders.
 • Dat geeft een brede dynamische kuststrook, die het achterland beschermt.
 • Dit is goedkoper dan de steeds hogere kosten voor steeds hogere en bredere dijken.
 • Maar lage delen van Zeeland kennen meer verzilting en meer wateroverlast.
 • Wonen gebeurt daar op grote terpen.
 • Het landgebruik wordt aangepast aan verzilting en stijgende waterstanden.
In 2026 komt het Kennisprogramma Zeespiegelstijging met meer uitgewerkte scenario's en voorkeursalternatieven.