Toelichting op bezuinigingen provincie

MIDDELBURG -
Het instituut Cebeon, centrum voor beleidsadviserend onderzoek heeft op verzoek van GS een vergelijking gemaakt van de taken en het werk van de provincie met dat van andere provincies, die ongeveer dezelfde schaal hebben. Daaruit blijkt dat Zeeland goed is in het beheren van taken, maar achterblijft als het om ontwikkeling en investeren gaat. Het college kiest nu welbewust juist voor die ontwikkeltaak. Daar moet nu wel geld voor vrijgemaakt worden.
.

Marinierskazerne

Het gaat dan om investeringen als de zeesluis in Terneuzen, de marinierskazerne in Vlissingen, de uitvoering van het programma van de Zuidwestelijke Delta, de uitvoering van de Economische Agenda en grote gebiedsontwikkelingstrajecten.

Uitgangspunten

Daarnaast heeft het college vastgesteld aan welke instellingen en organisaties nog een provinciale bijdrage wordt toegekend. Om die te selecteren zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Past het bij het kerntakenpakket? Past het bij de kernrollen? Is het wel een opgave van de provincie Zeeland en niet van anderen? Is het wel een behoefte uit de samenleving en niet een provinciaal aanbod? Is het een Zeeuws belang dat moet worden behartigd op landelijk, nationaal en grensoverschrijdend niveau?

Criteria

Op basis van die criteria is het volgende besloten:
Als de provincie rigide het kerntakenpakket uit het model Lodders zou overnemen, betekent het snelle afbouw van de ondersteuning van organisaties en het intrekken van de subsidies. GS vinden dat het model kerntakenpakket op basis waarvan het geld uit het Provinciefonds aan de provincie wordt uitgekeerd, te weinig rekening houdt met specifieke Zeeuwse omstandigheden.

Dertig procent

GS vinden dat het werk van de organisaties Scoop, SCEZ, Zeeuwse Bibliotheek en Zeeuws Museum door moet gaan, maar misschien op een andere manier moet worden georganiseerd, Daarvoor blijft bij de provincie geld gereserveerd, ook al is dat minder dan nu. GS wil deze bijdrage met 30 % verminderen in termijnen tot 2016. De bijdrage aan de activiteiten van ZMf wordt met 1 ton verminderd. De provincie blijft wel projectsubsidies geven aan de ZMf. In het sociale domein gaan nu provinciale middelen naar Kindertelefoon, Klaverblad, COS, Sport Zeeland. De verantwoordelijkheid voor die taken gaat naar de gemeenten. Het uitgangspunt is dat de provincie in principe niet meer bijspringt bij het uitvoeren van gemeentelijke taken die tot hun verantwoordelijkheid gerekend moet worden.