Ontpolderdiscussie duurt al vele jaren

OOST-SOUBURG - Daarin werd onder meer afgesproken dat de Westerschelde voor de derde keer zou worden verdiept en dat Nederland de Hedwigepolder onder water zou zetten.
Belang De afspraak om de vaargeul voor de derde keer te verdiepen was in het belang van Vlaanderen. Zo konden grotere containerschepen de haven bereiken. De afspraak over de Hedwigepolder werd gemaaktomdat veel partijen vonden dat de natuur in de Westerschelde moest worden hersteld. Die was als gevolg van eerdere verdiepingen van de vaargeul ernstig aangetast.
Protesten Na felle protesten uit Zeeland tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder gingen eerst de commissie Maljers (2006) en later de commissie Nijpels (2008) op zoek naar alternatieven. Beide commissies concludeerden dat de Hedwigepolder de beste optie was voor natuurherstel in de Westerschelde.
Slikken en schorren Het vierde kabinet Balkenende deed na de bevindingen van Nijpels nog een extra onderzoek naar een plan van de Zeeuwse waterschappen om slikken en schorren in de Westerschelde aan te leggen om zo de Hedwigepolder te sparen. Maar toen dat alternatief in het oktober 2009 als onhaalbaar werd bestempeld, besloot het kabinet om de ontpoldering toch door te zetten.
Kabinet Rutte Bij de vorming van het kabinet Rutte na de verkiezingen in 2010 spraken VVD, CDA en PVV af dat ze opnieuw op zoek zouden gaan naar alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwigepolder. Onderzoeksinstituut Deltares kreeg de opdracht om alternatieven op een rijtje te zetten. Deltares noemde als mogelijkheden De Appelzak in Zuid-Beveland, de Braakman-Noord bij Terneuzen, de Welzingepolder en de Schorepolder bij Ritthem. Ook gaf Deltares een aantal buitendijkse mogelijkheden aan.
Bleker Staatssecretaris Bleker, die de Hedwigepolder in zijn portefeuille heeft, is de laatste weken druk in gesprek geweest met Vlaanderen en de Europese Commissie over een oplossing.