Actievoorwaarden Omroep Zeeland

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Omroep Zeeland te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en acties.

Aanbieder

Omroep Zeeland
Kanaalstraat 64
4388 BP Oost-Souburg 0118-499900

Deelname

Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien de te winnen prijs een reis betreft, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Indien de actie gericht is op jongere deelnemers is instemming van de ouders noodzakelijk en zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

Deelnamekosten

Indien aan deelname meer communicatiekosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier dan zullen deze kosten bij de specifieke actie vermeld worden. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Omroep Zeeland of voor rekening van de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld. Dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.

Prijzen

Een prijs die je bij Omroep Zeeland wint, wordt door Omroep Zeeland, een adverteerder, sponsor of andere partij ter beschikking gesteld. De afhandeling van het verzenden van de prijs gebeurt door Omroep Zeeland. Indien anders is afgesproken kan de gewonnen prijs ook rechtstreeks door de adverteerder/sponsor worden verzonden. Dit wordt dan aan de winnaar kenbaar gemaakt. Gewonnen prijzen worden in beginsel binnen een termijn van zes weken opgestuurd. Bij vertraging doet Omroep Zeeland haar uiterste best om de winnaar hierover te informeren. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige evenementen, kan er bij afgelasting géén aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Omroep Zeeland is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie over een prijs. Omroep Zeeland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enig handelen of nalaten van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies, niet achterlaten aanbiedingsbericht, overhandiging aan een derde).

Aansprakelijkheid

Omroep Zeeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor mogelijke schade, daaronder inbegrepen, doch niet uitsluitend, materiële en immateriële schade, vermogensschade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.

Bepaling van de winnaars

Er vindt per actie één trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per actie zal verder worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen, wat de waarde van de prijzen zijn, hoe de prijswinnaars worden aangewezen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden. Trekkingen vinden uiterlijk 3 maanden na het einde van een actie plaats. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien de bekendmaking van de prijswinnaars(s) tijdens de uitzending zal plaatsvinden, wat bij de betreffende actie zal worden vermeld, dan zal de deelnemer worden verzocht een telefoonnummer op te geven waarop hij/zij op de dag van de bekendmaking bereikbaar is. De winnaar zal tijdens de uitzending op dit nummer gebeld worden en zal in de uitzending op de hoogte gebracht worden van de gewonnen prijs. Indien geen nummer wordt opgegeven, of indien de deelnemer niet bereikbaar blijkt zal de deelname komen te vervallen en zal een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.

Medewerking deelnemers

Prijswinnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Deelnemer verleent Omroep Zeeland door deelname onherroepelijk toestemming om deze foto- of filmopnamen en opnamen van interviews onbeperkt openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Omroep Zeeland is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Deelnemer verleent Omroep Zeeland toestemming om met gebruikmaking van dit databestand deelnemers op de hoogte te houden van zijn activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. Omroep Zeeland zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Uitsluiting deelname

Na het winnen van een reguliere (dag- of weekprijs) radioprijs bij Omroep Zeeland is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname. Dezelfde regel geldt voor andere acties. Medewerkers van Omroep Zeeland en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname. Omroep Zeeland behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Omroep Zeeland is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Gedragscode Promotionele Kansspelen Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachten

Klachten over een actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan:

Omroep Zeeland
t.a.v. Afdeling Communicatie
Kanaalstraat 64
4388 BP Oost-Souburg
0118-499900

Ook kan je ons bereiken via dit formulier

Omroep Zeeland kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Omroep Zeeland aanvaard je dit volledige reglement en de gewijzigde versies daarvan. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.